فیلم‌های جاذبه های علوم پایه چهارم

فیلم‌های جاذبه های علوم پایه چهارم

پایگاه تابستانی 1399

 

جاذبه های علوم - معرفی آزمایشگاه

 

جاذبه های علوم - آزمایش اول

 

جاذبه های علوم - آزمایش دوم

 

 

جاذبه های علوم - آزمایش سوم

 

 

جاذبه های علوم - آزمایش چهارم

 

 

جاذبه های علوم - آزمایش پنجم

 

 

جاذبه های علوم - آزمایش ششم

 

 

جاذبه های علوم - آزمایش هفتم

 

 

جاذبه های علوم - آزمایش هشتم

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید