فیلم‌های آموزش ریاضی کاربردی پایه پنجم

فیلم‌های آموزش ریاضی کاربردی پایه پنجم

پایگاه تابستانی 1399

 

 

آموزش ریاضی کاربردی پایه پنجم - جلسه اول

 

 

آموزش ریاضی کاربردی پایه پنجم - جلسه دوم

 

 

آموزش ریاضی کاربردی پایه پنجم - جلسه سوم

 

 

آموزش ریاضی کاربردی پایه پنجم - جلسه چهارم

 

 

آموزش ریاضی کاربردی پایه پنجم - جلسه پنجم

 

 

آموزش ریاضی کاربردی پایه پنجم - جلسه ششم

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید